สถาบันการเรียนรุ้เพื่อปวงชนแม่ฮ่องสอน http://lifemsr.siam2web.com/

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยผู้ขออนุญาตจัดตั้ง คือ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เริ่มรับสมัครผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเรียนเป็นรุ่นแรกใน เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ โดยเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาสหวิทยาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน และมีเป้าหมายจะเปิดสาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืนเพิ่มอีกสาขาในปีการ ศึกษา ๒๕๕๔

ก่อนจะมาเป็นสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต และได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยราชภัฎหลายแห่ง  

ที่มาของโครงการนี้เป็นผลที่ได้จากการสะสม ประสบการณ์การทำงานกับชุมชนที่ ซึ่งพบว่ายังมีบุคคลและชุมชนเป็นจำนวนมากที่สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ไม่ว่าปัญหาหนี้สินปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ จนทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต อาชีพการงาน มีบุคคล ครอบครัว และชุมชนหลายแห่งที่เข้มแข็ง สามารถจัดการทรัพยากร ผลผลิต สิ่งแวดล้อม ชาวบ้านอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมั่นใจ ไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปรับจ้างที่อื่น มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตนเอง  

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเกิดขึ้นจากการนำ ประสบการณ์ดีๆ เหล่านี้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นการจัดการสุขภาพชุมชน และการจัดการการเกษตรยั่งยืน โดยในอนาคตจะมีหลักสูตรและสาขาอื่นๆ อีก โดยทั้งหมดเน้นการจัดการอุดม ศึกษาเพื่อชุมชน (university for community)มี ผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นเป้าหมายหลัก แต่ไม่ได้ปฏิเสธเยาวชนที่เพิ่งจบมัธยมปลาย ซึ่งก็รู้ดีว่า เยาวชนเหล่านี้อยากไปเรียนในเมืองมากกว่า และเชื่อว่าเมื่อผู้ใหญ่ในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองแล้วก็จะทำให้เกิด ความเข้าใจ เป็นที่พึ่งของเยาวชนได้ และเยาวชนก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าพ่อแม่ ญาติพี่น้องไม่รู้อะไรเลย เหตุเพราะไม่ได้เรียนจนได้รับปริญญา ประกอบกับคนรุ่นใหม่ยังไม่เข้าใจปริญญาชีวิต เพราะเยาวชนยังต้องใช้เวลา ลองผิด - ลองถูกอีกยาวนานในชีวิต ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่น่าจะต้องใช้เวลายาวนานเช่นนั้น

การศึกษาในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นการบูรณาการ การศึกษากับการ พัฒนาให้เป็นเนื้อเดียวกัน มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้อง ถิ่น ของตนเองได้ เรียนแล้วช่วยตนเองได้ ช่วยคนอื่นได้ ด้วยความเชื่อมั่นว่า ชุมชน เรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความยากจน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงให้กับตนเองได้มากยิ่งขึ้น 
                                

ความเป็นมาของ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนแม่ฮ่องสอน

 การบริหารจัดการศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  ได้แบ่งการบริหารจัดการศึกษาออกเป็น  ๒๕ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ทั่วประเทศ  เดิมศูนย์เรียนรู้ของชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต แม่สะเรียง (ศรช.แม่สะเรียง)  เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนเชียงใหม่ (ศรป.เชียงใหม่)  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางไปเรียนยัง ศรป.เชียงใหม่  ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในด้านการเงิน และประสิทธิภาพในการเรียนรู้-รับรู้น้อยลง เนื่องจากสภาพร่างกายเหนื่อยล้าจากการเดินทาง 

ดังนั้น จึงจัดให้มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนแม่ฮ่องสอน (ศรป.แม่ฮ่องสอน) ขึ้น  โดยจัดให้มีเวทีเสวนาการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต (ศรช.) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียง  จำนวน ๕  เวที  ใน ๕ ชุมชน  ได้แก่  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านบ่อหลวง  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันที่ว่า “จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อจัดการการศึกษาที่เป็นทางเลือกให้ปวงชน เพื่อท้องถิ่น เพื่อชุมชนเป็นสำคัญ เป็นการมุ่งสร้างผู้นำท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนของผู้นำการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน” 

   

ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่าย ศรป.แม่ฮ่องสอน

                ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนแม่ฮ่องสอน (ศรป.แม่ฮ่องสอน) แบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 

๓  ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่าย (ศรช.)  ได้แก่

๑. ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายแม่สะเรียง (ศรช.แม่สะเรียง) 

    ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายเมือง (ศรช.เมือง) 

    ตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง

    จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓. ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายอมก๋อย (ศรช.อมก๋อย) 

    ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 17,509 Today: 2 PageView/Month: 76

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...